K zabezpečení ochrany přírodních léčicých zdrojů lázeňského místa Bílina se stanoví tato ochranná pásma, jejich plošné vymezení je zakresleno na mapě v měřítku 1:50 000, která je nedílnou součástí tohoto nařízení.

Ochranné pásmo 1. stupně

 1. Ochranné pásmo 1. stupně chrání bezprostřední okolí jímaných přírodních léčivých zdrojů. Plošně je znázorněno na mapě.
 2. V ochranném pásmu 1. stupně jsou zakázány práce uvedené v § 23, odstavce 2. vyhlášky ministerstva zdravotnictví ČR č. 26/1972 Sb., o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů (nadále jen Vyhlášky č. 26/1972 Sb.); jsou však povoleny práce dle § 24 Vyhlášky č. 26/1972 Sb.
 3. V ochranném pásmu 1. stupně mohou být na základě předložené dokumentace a závazného posudku ministerstva zdravotnictví ČR – Českého inspektorátu lázní a zřídel (nadále jen Inspektorátu) povoleny trhací práce malého rozsahu. Dokumentace musí být zpracována v podrobnostech pro dokumentaci trhacích prací velkého rozsahu.
 4. Ochranné pásmo 1. stupně je zónou nejvyšší ochrany přírodních léčivých zdrojů před ropou a ropnými produkty. Je zde zakázano umísťování úložišť ropných látek, výstavba kotelen na tekutá paliva a umísťování všech objektů manipulujících a skladujících ropné látky. V ochranném pásmu 1. stupně s vyjímkou tratě ČD a silnice I/27 je dále zakázán průjezd vozidel přepravujících ropu a ropné produkty, což bude v dodatečných vzdálenostech vyznačeno příslušnými dopravními značkami.
 5. V ochranném pásmu 1. stupně lze využívat zemědelský půdní fond pouze jako trvalé travní porosty; použití přípravků na ochranu rostlin a insekticidů je zakázáno.
 6. V ochranném pásmu 1. stupně musí být lesy prohlášeny a způsob hospodaření v lesích uveden v soulad s hospodařením v lesích zvláštního určení a v lesích ochranných.
 7. V ochranném pásmu 1. stupně musí být dodržován § 30 Vyhl. č. 26/1972 Sb., o postupu při vydávání územních rozhodnutí, stavebních povolení a vodohospodářských rozhodnutí.
 8. V ochranném pásmu 1. stupně se zakazuje posyp silnic chemickými prostředky.
 9. Pro kontrolu hydrogeologických poměrů přírodních léčivých zdorjů lázeňského místa Bílina musí organizace, v jejíž správě jsou přírodní léčivé zdroje, zajistit pravidelné měření vydatnosti, urovně hladiny nebo záměry tlaku, měření teploty, obsahu kysličníku uhličitého, chcemického složení a sledování bakteriologické a biologické nezádnosti, a to v rozsahu a četnosti, kterou stanoví závazným posudkem Ispektorát. Současně tato organizace zajistí přehledné zpracování a vyhodnocení provedených měření.

Ochranné pásmo 2. stupně

 1. Ochranné pásmo 2. stupně zahrnuje širší infiltrační oblast, chrání zřídelní strukturu před hlubšími zásahy do hornin v podloží uhelné sloje a do krystalinického podloží a tím i prostředí tvorby přírodních léčivých zdrojů i výstupní cesty plynného kysličníku uhličitého. Plošně je znázorněno na přiložené mapě.
 2. Zemědělská výroba musí dbát zásad protierozní ochrany půdy, je zde zakázáno budování velkokapacitních skladů umělých hnojiv a je zde zakázáno budování velkokapacitních zemědělských objektů.
 3. Zemědělské meliorace může povolit Inspektorát na základě dokumentace zpracované podle společného návodu MZVž a MLVH ČSR (Prozatímní metodický návod k posuzování očekávaných vlivů na zájmy vodního hospodářství). Rekultivační opatření spojená se zúrodněním zemědělské půdy (po provedených melioračních pracech, po odstranní náletové zeleně a po zrušení přestárlých a odumřelých sadů) je možno konat bez omezení a bez předchozího souhlasu Inspektorátu.
 4. V ochranném pásmu 2. stupně přírodních léčivých zdrojů se vymezuje vnitřní část pásma (hygienické ochrany jako u pásma 2. stupně povrchových a podzemních vod), kde je používání pesticidů (i herbicidů a insecticidů) upraveno dle “Opatření na ochranu zdrojů pitné vody” dle “Seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin FMZ a Vž(ročník 1984 – strana 41 a 42; seznam je každoročně nově vydáván).
 5. V ochranném pásmu 2. stupně je zakázáno zřizování všeho druhu skládek bez hydrogeologické dokumentace a bez kladného závazného posudku Inspektorátu.
 6. V ochranném pásmu 2. stupně.musí být stávající objekty vyjme-nované v č. 4 uvedeny do souladu s ČSN 83 09 15 nejdéle do 1 roku od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 7. V ochranném pásmu 2. stupně je třeba převést hospodářské lesy do kategorie lesů zvláštního určení a postupovat dle č1.6.
 8. V ochranném pásmu 2. stupně musí být dodržen § 30 Vyhlášky č. 26/1972 Sb., o postupu při vydávání územních rozhodnutí a stavebních povolení.
 9. V třetihorní výplni pánve v ochranném pásmu 2. stupně se povoluje skrývka nadloží, těžba hnědouhelné sloje a nezbytné práce v podloží sloje (např. retenční jímky) bez omezení.
 10. Dobývání třetihorních vulkanitů v ochranném pásmu 2. stupně je možné jen po předložení hydrogeologické dokumentace a na základě kladného závazného posudku Inspektorátu. Zakládání vnitřních výsypek lze konat bez omezení a bez předchozího souhlasu Inspektorátu.
 11. Vrtné práce v podloží hnědouhelné sloje a v krystalinickém podloží je možno v ochranném pásmu 2. stupně konat jen na základě kladného závazného posudku Inspektorátu.

Ochranné pásmo 3. stupně

Ochranné pásmo 3. stupně se nestanovuje.

Související legislativa na webu MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/souvisejici-legislativa_1757_3.html

Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Bílina

Views: 944